مشتریان ایرانی مجنتو

اخیرا مشتریان و صاحبان تجارت اینترنتی در ایران به قدرت مجنتو پی برده و به سوی آن گرایش پیدا کردند.